Kinkaku-ji (Golden Pavilion), Kyoto Kinkaku-ji (Golden Pavilion), Kyoto Hakone Mount Fuji (from Hakone)
Shinjuku, Tokyo Shinjuku, Tokyo Shinjuku, Tokyo Shinjuku, Tokyo Shinjuku, Tokyo
Himeji-jo, Himeji Himeji-jo, Himeji Himeji-jo, Himeji Himeji-jo, Himeji Himeji-jo, Himeji
Akihabara, Tokyo Tokyu Plaza entrance, Tokyo Roppongi, Tokyo Tokyo Tower, Tokyo Harajuku, Tokyo
Matsumoto-jo, Matsumoto Matsumoto-jo, Matsumoto Matsumoto-jo, Matsumoto Matsumoto-jo, Matsumoto
Dotonbori, Osaka Dotonbori, Osaka Shnkansen (bullet train), Himeji Kamikochi Nara
Takayama Kamikochi Myojin Pond, Kamikochi Kamikochi Todai-ji, Nara
Fushimi Inari Tori Gates, Kyoto Fushimi Inari Tori Gates, Kyoto Fushimi Inari Tori Gates, Kyoto In the Mount Inari forest, Kyoto
Ryokan dinner, Hirayu Ryokan, Gora Hakone ropeway, Gora Ginkaku-ji (Silver Pavilion), Kyoto
Shibuya, Tokyo Tsukiji fish market, Tokyo Tsukiji fish market, Tokyo Uobei Sushi (with automated high speed delivery system), Tokyo
Sanmon gate at Chion-in temple, Kyoto Five-story pagoda at Kofuku-ji, Nara Kiyomizu-dera, Kyoto Kiyomizu-dera, Kyoto Kodai-ji, Kyoto
Asakusa, Tokyo Huge parking lot in Shibuya, Tokyo